Заява СЕО 19,5 га в с. Погреби

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земель ТОВ «Деснянська Діброва» загальною площею 19,5 га в с. Погреби Броварського району Київської області

Загальні положення

Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Погребська сільська рада (тепер Зазимська сільська рада)

Виконавець – Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД».

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є одним з видів містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території. Детальний план розробляється з метою уточнень положень генерального плану (проекту змін), параметрів комплексної забудови згідно рішень генерального плану, з уточненням планувальних рішень на окремих ділянках, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови, а також ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови, а також зміни цільового призначення земельної ділянки для містобудівних потреб тільки після затвердження відповідно до вимог чинного законодавства.

Детальний план території визначає:

 • принципи планувально-просторової організації забудови;
 • червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї, чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами та правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного та пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема: відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні; планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони); охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж. Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Детальний план території для розміщення багатоквартирної житлової забудови розроблений відповідно до рішення позачергової сесії VІI скликання Погребської сільської ради №2665 78(VII) від 20.12.2019 р. про надання дозволу на розроблення детального плану території.

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію:

- схема планування Київської області, розробленої ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» у 2012 році;

- генеральний план с. Погреби (проект змін);

 

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Вибір майданчика для будівництва проведено з урахуванням розглянутих варіантів можливого розміщення багатоквартирної забудови і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економічного використання земель, а також соціально-економічного розвитку населеного пункту.

Об’єкт цього дослідження (територія проектування) знаходиться частково в центральній та південній частині с. Погреби, і обмежується проектними вулицями.

На прилеглих до проектної території ділянках розміщені садибні житлові будинки, які забудовуються хаотично. Також неподалік від території проектування, розташовується квартал багатоквартирної житлової забудови. Інженерна інфраструктура на момент розроблення містобудівної документації практично відсутня (є тільки можливість підключення до мереж електропостачання), транспортна інфраструктура – ґрунтові проїзди. Після розроблення та затвердження містобудівної документації, за рахунок проведення освоєння території, дана ділянка набуде нового функціонального призначення, будуть проведені заходи щодо інженерного та транспортного облаштування, благоустрою прибудинкових територій та земель загального користування.

Територія що розглядається, не відноситься до земель лісового фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного чи оздоровчого призначення.

Територія ДДП також не межує з територіями, що мають природо-охоронний статус.

Орієнтовна площа ділянки що проектується – 20 га.

Детальний план території розроблений з урахуванням ефективного використання території, чіткого функціонального зонування, транспортних та пішохідних потоків, створення нормальних умов для життєдіяльності.

Планувальна структура ДПТ визначилася проходженням зовнішньої межі проектування, рельєфом території, структурою передбаченої генпланом вуличної мережі, містобудівним оточенням, що склалося навколо території проектування з існуючою на суміжних ділянках забудовою.

Детальним планом передбачено розміщення в межах території проектування на наступні об’єкти та споруди:

 • багатоквартирні житлові будинки;
 • об’єкти соціальної інфраструктури;
 • дитячі дошкільні навчальні заклади та заклади ЗСО;
 • необхідні майданчики та елементи благоустрою;
 • території об’єктів транспортної інфраструктури;
 • зелені насадження обмеженого призначення та ін..

Вулична мережа навколо території проектування, для якої розробляється містобудівна документація, ув’язана з існуючою вулично-дорожньою мережею, яка визначена генеральним планом с. Погреби (проект змін), має зручний транспортний зв’язок з територією житлової та громадської забудови, адміністративним центром села та Києвом.

Джерела забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території проектування відсутні.

Під час розроблення детального плану було враховано законодавчі та нормативні документи:

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Під час проектування враховано вимоги:

 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів;

ДДД не передбачає реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем.

Основними екологічними проблемами, з якими стикається с. Погреби є:

 1. Атмосферне повітря
 • основними джерелами забруднення є стаціонарні (промислові підприємства) та пересувні (автотранспорт).
 1. Водні ресурси
 • відсутність 100 % забезпечення централізованим водопостачанням об’єктів житлової та громадської забудови;
 • відсутність 100 % забезпечення централізованим каналізуванням об’єктів житлової та громадської забудови;
 • відсутність очисних споруд дощових стоків;
 • забруднення русел водойм;
 • активація підтоплення і заболочення земель;
 • недотримання нормативних водоохоронних та прибережено-захисних смуг.
 1. Земельні ресурси
 • забруднення ґрунтів придорожньої території;
 • забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень.
 1. Здоров’я населення
 • акустичне навантаження через автомобільний транспорт;
 • незадовільна якість питної води;
 • вплив забрудненого повітря на здоров’я населення.
 1. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд
 • недостатній рівень забезпечення населеного пункту зеленими насадженнями.
 1. Поводження з відходами
 • наявність несанкціонованих сміттєзвалищ;
 • відсутність роздільного збору ТПВ;
 • відсутність місця видалення відходів.

 

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту детального плану, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад.

 

Ймовірні наслідки:

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори;

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом будівництва доріг, впорядкування вулично-дорожньої мережі та додержання природоохоронних норм під час будування нових автошляхів;
 • будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;
 • проведення протипросадних заходів та рекультивації порушених територій;
 • відновлення та створення нових площ зелених насаджень, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони промислових підприємств, сприятиме охороні та відновленню ґрунтів;
 • звільнення території від несанкціонованих сміттєзвалищ позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення.

Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Розміщення об’єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів.

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено.

Видалення зелених насаджень на проектній ділянці не передбачається.

В процесі будівництва об’єктів проектування вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності транспортними засобами, загибелі і пригніченні рослинного покриву при виникненні аварійних ситуацій.

Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Транскордонний вплив відсутній.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті стратегічної екологічної оцінки детального плану території з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

Оскільки без наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності забороняється. Тому детальний план, є дуже важливою документацію.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту, а також збільшення кількості робочих місць, збільшення житлової площі, місць в дитячих дошкільних закладах. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту, є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної, демографічної та соціальної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ландшафту в цілому.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану території, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень генерального плану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля,
 • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

 • щодо охорони атмосферного повітря;
 • охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;
 • заходи щодо пожежної безпеки;
 • відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали. 

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом документа державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та промислових підприємств на стан повітря.

Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Зниження рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розроблення та реалізація схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах.

Рішення генплану враховують джерела та зони їх впливу з точки зору екологічно спрямованої планувальної організації території. Передбачається дотримання санітарно-захисних зон від виробничих об’єктів

Водні ресурси

Відсутність очисних споруд дощових стоків.

Забруднення русел водойм.

Антропогенний тиск на водні об’єкти, пов’язаний із скидами в них стічних вод населених пунктів.

Забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.

Будівництво водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання.

Для очищення господарсько-побутових стоків передбачається будівництво централізованої системи каналізування.

Необхідно виконати ряд заходів по регулюванню їх русел, а саме: розчистити русла від побутового та будівельного сміття, від мулу і наносів, від вологолюбної рослинності. Заходи по розчистці русел рекомендується виконувати регулярно, так як русла поступово замулюються і заростає вологолюбною рослинністю.

Ліквідацію заболочених ділянок намічається виконувати шляхом осушення і підсипки території.

В боротьбі з високим рівнем ґрунтових вод рекомендується застосовувати як спеціальні (влаштування дренажу, підсипки та ін.), так і загального характеру (впорядкування поверхневого стоку, гідроізоляцію та ін.) роботи.

Будівництво каналізаційної мережі дощової каналізації.

Поліпшення екологічного стану поверхневих вод водойм.

Підвищення рівня забезпечення населення доброякісною питною водою; впровадження заходів по зменшенню забруднення питної води при її транспортуванні.

Земельні ресурси

Забруднення ґрунтів придорожньої території.

Не санкціоновані звалища ТПВ.

Забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень.

Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття.

Порушені території підлягають проведенню на них рекультивації

Передбачається дотримання санітарно-захисних зон від виробничих об’єктів.

Лісові ресурси

Неповна забезпеченість зеленими насадженнями

Поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах села (сквери вздовж вулиць і доріг тощо);

Формування санітарно-захисних зон (озеленення, благоустрій) комунальних об’єктів на території села.

Поводження з відходами

Наявність несанкціонованих сміттєзвалищ не виявлена.

 

Розвиток інфраструктури збирання та перевезення ТПВ; створення потужностей з обробки та переробки відходів.

Заключення договору з відповідним спеціалізованим автотранспортним підприємством;

Розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення с. Погреби (після затвердження генерального плану) з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану села, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, зменшення транспортних витрат тощо

Здоров'я населення

Акустичне навантаження від автомобільного транспорту.

Для захисту від шуму і загазованості вздовж автодоріг передбачається створення штучних та природних акустичних екранів та застосування звукозахисних споруд або захисних елементів в спорудах першого ешелону забудови.

Заходи щодо пожежної безпеки.

Витримані протипожежні відстані при розміщенні об’єктів будівництва та елементів вуличної мережі. На території забороняється розведення вогнищ, спалювання побутових відходів та трави.

Захисні заходи цивільної оборони.

Під час небезпеки евакуація мешканців планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС Київської області.

Компенсаційні заходи.

На всіх етапах реалізації ДДП проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

Вступ

 1. Методологія проведення СЕО

1.1. Нормативно-правова база проведення СЕО

1.2. Методологія проведення СЕО

1.3. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення Стратегії та здійснення СЕО

 1. Аналіз детального плану території

2.1. Основні цілі детального плану території

2.2. Зв'язок з іншими документами державного планування

 1. Оцінка екологічної ситуації

3.1. Ключові проблеми екологічної безпеки району

3.2. SWOT-аналіз екологічної ситуації

3.3 Аналіз трендів стану довкілля

 1. Аналіз відповідності детального плану території визначеним цілям охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення
 2. Оцінка впливу нового будівництва на довкілля

5.1. Можливі чинники змін антропогенного та природного характеру

5.2. Ймовірний вплив об’єкту планової діяльності на складові довкілля

5.3.Заходи по зниженню негативних впливів та підвищення екологічного благополуччя району

 1. Опис проведення екологічної оцінки

6.1. Обґрунтування вибору

6.2. Проблеми, пов’язані зі збором необхідних даних

 1. Організація моніторингу наслідків виконання та фактичного впливу детального плану території на довкілля, у тому числі здоров’я населення
 2. Нетехнічне резюме
 3. Висновки та рекомендації
 4. Список використаних джерел

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника в Зазимську сільську раду (Київська обл., Броварський р-н, с.Зазим’є, вул.Широка, 6, тел. 0459429281, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Відповідальна особа: Бондаренко О.В. – секретар Зазимської сільської ради;

 

Строки подання

15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  детального плану території (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Download attachments:

Календар новин

« April 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Go to top