Home Заява про визначення обсягу СЕО “Місцевий план управління відходами Зазимської сільської ради”

Заява про визначення обсягу СЕО “Місцевий план управління відходами Зазимської сільської ради”

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Місцевий план управління відходами Зазимської сільської ради Броварського району Київської області

 Замовник:

Зазимська сільська рада Броварського району Київської області

  1. Назва документа державного планування:

Місцевий план управління відходами Зазимської сільської ради Броварського району Київської області

  1. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

«Місцевий план управління відходами Зазимської сільської ради Броварського району Київської області» (далі – МПУВ) є документом державного планування (далі ДДП) місцевого рівня для якого, відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проводиться стратегічна екологічна оцінка (далі – СЕО). Розроблення МПУВ здійснюється на виконання пункту 1 частини другої статті 26 Закону України «Про управління відходами» та відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 р. № 947 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами».

Загальною метою розроблення МПУВ є створення та забезпечення належного функціонування комплексної системи управління відходами, яка забезпечить мінімізацію навантаження на довкілля, зумовленого утворенням відходів, шляхом дотримання ієрархії управління відходами, з урахуванням економічних можливостей як держави, області, громад, так і основних утворювачів відходів. Впроваджений системний підхід в управлінні відходами, як очікується, у свою чергу, призведе, до створення умов для підвищення стандартів якості життя населення.

МПУВ спрямований на досягнення національних цілей управління відходами на території Зазимської територіальної громади з урахуванням місцевих особливостей, а також вирішення наявних та попередження виникнення нових проблем регіону, що мають відношення до сфери управління відходами.

Місцевим планом передбачається використання технологій та технічних рішень, які відповідають природоохоронним, санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують мінімізацію та унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я населення області. МПУВ також матиме зв’язок з документами державного планування в сфері управління відходами Київської області: – «Програма охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області на 2023-2026 роки» затвердженої рішенням Київської обласної ради від 23.12.2022 № 472-15-VII;

  1. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

У МПУВ передбачається виконання операцій з управління відходами. Відповідно до частин другої та третьої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження такої планованої діяльності. Оцінка впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності відповідно до заходів МПУВ буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

  1. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

В процесі здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації «Місцевий план управління відходами Зазимської сільської ради Броварського району Київської області» для компонентів довкілля та для здоров’я населення. Прогнозні ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: під час проведення СЕО будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації МПУВ для таких компонентів довкілля: ґрунти, атмосферне повітря, водні ресурси, стан фауни, флори, біорізноманіття, кліматичні фактори, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я;

б) для територій з природоохоронним статусом: під час проведення СЕО, будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації заходів МПУВ для території рекреаційних зон та території та об’єктів природно-заповідного фонду;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: відсутні.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Для забезпечення відповідності та сприяння виконання Національного плану управління відходами необхідний новий етап в розвитку системи управління з відходами на території Зазимської територіальної громади.

Пріоритетним є поступовий перехід від домінування захоронення ТПВ як основного способу поводження з відходами шляхом зменшення обсягів захоронення відходів відповідно до ієрархії методів управління відходами згідно вимог природоохоронних програм; максимально можливого використання вторинної сировини в складі відходів; створення системи комплексного управління відходами.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого МПУВ на території Зазимської територіальної громади.

Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку не затвердження зазначеного документа державного планування.

Альтернатива 2: «Передбачення у МПУВ інфраструктури поводження з відходами без диференціації такої інфраструктури за видами відходів».

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані. До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії. При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і якщо об’єкт не підлягає статистичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів- експертів. Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз. Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання. Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об’єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва. Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об’єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді. Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної a6o бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими a6o опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з’ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм i програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки «Місцевий план управління відходами Зазимської сільської ради Броварського району Київської області» будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено: – збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; – проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту Місцевого плану управління відходами з точки зору екологічної ситуації

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи з запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами. Загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проєктуванні, будівництві, введенні у експлуатацію, експлуатації, консервації споруд та інших об’єктів визначені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища». Цим законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог, зокрема: а) раціонального i економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; 6) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища i безпеку здоров’я населення; д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні; е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб. Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення, визначені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», зокрема у відповідності до вимог статті 24 щодо відвернення i зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися: – відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шумів до рівнів, установлених санітарними нормами; – заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи, встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Пропонується така структура та зміст Звіту з CEO: 1) зміст та основні цілі «Місцевий план управління відходами Зазимської сільської ради Броварського району Київської області», зв’язок з іншими документами державного планування; 2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, прогнозні зміни цього стану, якщо документ не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані з запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо-, та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності); 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

  1. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «Місцевий план управління відходами Зазимської сільської ради Броварського району Київської області» подаються до Зазимської сільської ради Броварського району Київської області вул. Широка буд. 6, с. Зазим’я, Броварський р-н, Київська обл., 07415, тел/факс. 0459429281 або на електронну адресу: doc@zotg.gov.ua. Строк подання зауважень і пропозицій становить 10 днів з дня оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, тобто до 10.06.2024 року.

  1. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

Офіційний сайт Зазимської сільської ради Броварського району Київської області https://zotg.gov.ua від 31.05.2024 року

Дата

Чер 10 2024
Expired!
Меню