Home Заява_СЕО, Погреби, 19,5547 га

Заява_СЕО, Погреби, 19,5547 га

 ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ:

«ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 19,5547 ГА В СЕЛІ ПОГРЕБИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 1. Замовник:

Повна назва документа державного планування:

«Детальний план території земельних ділянок загальною площею 19,5547 га в селі Погреби Броварського району Київської області- (далі ДПТ)

Замовником проєкту та СЕО є Погребський старостинський округ Зазимської сільської ради Броварського району Київської області.

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/ або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Підстава для проектування – Рішення позачергової сесії № 2665-VIII від 20 грудня 2019 року Погребської (Зазимської) сільської ради Броварського району Київської області

Метою проектних рішень містобудівної документації є уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації, визначення параметрів і формування принципів планувальної організації забудови, визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов і обмежень з метою проектування багатоквартирної житлової забудови, з об’єктами громадського обслуговування, транспортної та інженерної інфраструктури.

Під час розробки детального плану передбачається врахування:

− Схема планування території Київської області

− Генеральний план с. Погреби

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до статті 2 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» даний закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Види планованої діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони. Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої.

Так, проєктом детального плану території  визначаються параметри і формування принципів планувальної організації забудови, визначаються всі планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

 

 1. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Детальний план розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з додержанням технологічних і санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язку основних та допоміжних будівель та споруд;

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: в ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • грунти;
 • атмосферне повітря та клімат;
 • водні ресурси;
 • стан біорізноманіття

б) для територій з природоохоронним статусом – не передбачаються;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території, на здоров’я населення;

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Крім альтернативи не затвердження документу державного планування необхідно

розглянути декілька можливих сценарії розвитку еколого-економічних процесів:

-пасивного розвитку (нульовий): представлений документ державного планування не затверджується та не виконується;

– інтенсивного розвитку (трендовий): представлений документ державного планування затверджується, але не виконується;

-раціонального розвитку територій (оптимістичний): представлений документ державного планування затверджується та виконується.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

З огляду на стратегічний та довготривалий характер такого виду документації як містобудівна, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проєкту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану території.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного

середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і   формалізовані методи прогнозування.

Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • дані моніторингу стану довкілля.

Також передбачається:

 • проведення консультацій з органами виконавчої влади;
 • проведення громадського обговорення;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу ДПТ на фактори довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

 

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи: проведення комплексного благоустрою території, в т.ч., озеленення території; заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами; операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України. При проектуванні будуть враховані протипожежні норми. На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде виконано в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису керівника  до Зазимської сільської ради (Київська обл., Броварський р-н, с.Зазим’я, вул. Широка, 6, тел. 0459429281, doc@zotg.gov.ua)

Строк громадського обговорення заяви –10 днів з дня оприлюднення Заяви, а саме з 25.06.2024 р. по 05.07.2024 р.

Відповідальна особа – Начальник відділу архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства Зазимської сільської ради Броварського району Київської області – Ірина МУСАЄВА

З повагою
Зазимська сільська рада

Заява СЕО Погреби

Повідомлення про оприлюднення

 

 

Дата

Чер 25 2024 - Лип 05 2024
Expired!
Меню