СІЛЬСЬКА РАДА

СЕСІЇ 8-го СКЛИКАННЯ

РЕГЛАМЕНТ
ЗАЗИМСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сільська рада
1. Зазимська сільська рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє Зазимську об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.
2. Порядок діяльності Зазимської сільської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.
Стаття 2. Предмет регламенту
Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, сільським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, загальні умови формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб місцевого самоврядування та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.
Стаття 3. Мова роботи ради
1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.
2. У разі, коли промовець не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад виступу на українську мову забезпечує промовець. При цьому офіційним текстом актів ради є текст українською мовою.
Стаття 4. Гласність у роботі ради
1. Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законодавством.
2. За рішенням ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються інформації з обмеженим доступом, для роботи з якою передбачений спеціальний режим захисту.
3. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.
4. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні, забороняється використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

ВІСНИК ПРИДЕСЕННЯ

Читайте цікаві новини та події в щомісячному випуску Зазимської СТГ

Меню